26/10/19  Thông báo từ Phòng  219
Công văn và danh sách GV cốt cán tham gia tập huấn chương trình GDTT 2018 của Sở GDĐT
 26/10/19  Thông báo từ Phòng  1283
Kính gửi Ông (bà) Hiệu trưởng các trường tiểu họcPhòng GDĐT chuyển gửi Công văn và danh sách GV cốt cán tham gia tập huấn chương trình GDTT 2018 của Sở GDĐT (Đợt 2 và 3)Đề nghị các trường tải về, in và báo cho giáo viên trường mình biết và nghiêm túc thực hiện (Miễn lý do vắng mặt). Cụ thể xem ...